Article 4215

Title of the article

ANALYSIS OF APPLICATION POSSIBILITY OF TIME SERIES FORECASTING METHODS FOR ADAPTATION OF DECISION RULES FOR OBJECT SECURITY SYSTEMS’ DETECTORS

Authors

Zakharov Sergey Mikhaylovich, Candidate of engineering sciences, associate professor, sub-department of autonomous information and control systems, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), aius@pnzgu.ru
Mitrokhin Maksim Aleksandrovich, Candidate of engineering sciences, associate professor, sub-department of autonomous information and control systems, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), aius@pnzgu.ru
Klimov Andrey Evgen'evich, Postgraduate student, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), Klimov8541@mail.ru

Index UDK

004.93::004.942

Abstract

Background. The research object is the methods of adaptation of decision rules for object security systems’ detectors. The research subject is the methods of time se-ries forecasting. The aim of the work is to analyze application possibilities of time series forecasting methods for adaptation of decision rules for object security sys-tems’ detectors.
Materials and methods. The research was conducted through using the methods of time series forecasting and image recognition.
Results. The authors considered the methods of time series forecasting and ana-lyzed the application possibilities of time series forecasting methods for adaptation of decision rules for algorithms of object security systems’ detectors.
Conclusions. As a result of the analysis of time series forecasting methods the au-thors determined the possibilities of application thereof for adaptation of object security systems’ detectors at various stages of development and operation.

Key words

detector, crucial rule, forecasting, time series.

Download PDF
References

1. Ayvazyan S. A., Enyukov I. S., Meshalkin L. D. Prikladnaya statistika: Issledovanie zavisimostey: sprav. izd. [Applied statistics: Research of dependencies: reference book]. Moscow: Finansy i statistika, 1985, 487 p.
2. Draper N., Smith H. Applied regression analysis. New York: Wiley, In press, 1981, 693 p.
3. Ayvazyan S. A. Prikladnaya statistika. Osnovy ekonometriki: uchebnik dlya vuzov. T. 2. Osnovy ekonometriki [Applied statistics. Fundamentals of econometrics: textbook for universities. Vol. 2. Fundamentals of econometrics]. Moscow: YuNITI-DANA, 2001, 432 p.
4. Nosko V. P. Ekonomika [Economics]. Moscow: Delo, 2011, 672 p.
5. Lukashin Yu. P. Adaptivnye metody kratkosrochnogo prognozirovaniya vremennykh ryadov: ucheb. posobie [Adaptive methods short-term forecasting of time series: tuto-rial]. Moscow: Finansy i statistika, 2003, 416 p.
6. Brown R. G. Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete Time-Series. New Jer-sey, Prentice-Hall, 1962, pp. 228–238.
7. Golyandina N. E. Metod «Gusenitsa»-SSA: prognoz vremennykh ryadov: ucheb. poso-bie [SSA method: time series forecasting: tutorial]. Saint-Petersburg, 2004, 52 p.
8. Glavnye komponenty vremennykh ryadov: metod «Gusenitsa» [Main components of time series: SSA mathod]. Eds. D. L. Danilov, A. A. Zhiglyavskiy. Saint-Petersburg: Izd-vo SPbGU, 1997, 307 p.
9. Streng G. Lineynaya algebra i ee primeneniya [Linear algebra and application thereof]. Moscow: MIR, 1980, 446 p.
10. Leont'eva L. N. Mashinnoe obuchenie i analiz dannykh [Machine learning and data nalaysis]. 2011, vol. 1, no. 1, pp. 5–15.
11. Loskutov A. Yu., Zhuravlev D. I., Kotlyarov O. L. Voprosy analiza i upravleniya riskom [Problem of risk analysis and management]. 2003, vol. 1, no. 1, pp. 21–31.
12. Ivakhnenko A. G. Induktivnyy metod samoorganizatsii modeley slozhnykh sistem [In-ductive method of self-organization of complex system models]. Kiev: Naukova dumka, 1981, 296 p.
13. Ivakhnenko A. G., Yurachkovskiy Yu. P. Modelirovanie slozhnykh sistem po eksperi-mental'nym dannym [Complex system modeling by experimental data]. Moscow: Radio i svyaz', 1987, 120 p.
14. Orlov Yu. N., Osmiinin K. P. Matematicheskoe modelirovanie [Mathematical model-ing]. 2008, vol. 20, no. 9, pp. 23–33.
15. Orlov Yu. N., Bosov A. D. TRUDY MFTI [Proceedings of MIPT]. 2012, vol. 4, no. 4, pp. 134–140.

 

Дата создания: 02.10.2015 15:11
Дата обновления: 05.10.2015 09:05